Super Kali humate
prev
  • Super Kali humate
next

Đặt hàng 0962.062715

Chi tiết

Ngoại Quan: Dạng bột đen mịn hoà tan trong nước

Soluble matter in water: 99% min
Humic acid (dry base): 75% min
K2o (dry base): 12% min
Fulvic Acid (dry base): 12% min