(NH2)2CO - Urê hạt trắng
prev
  • (NH2)2CO - Urê hạt trắng
next

Đặt hàng 0962.062715

Chi tiết

Ngoại Quan: Loại có dạng viên, nhỏ như trứng cá

Ứng dụng : Phân Urê được dùng để bón thúc, thích hợp trên đất chua phèn.