MAP - Mono Ammonium Phosphate
prev
  • MAP - Mono Ammonium Phosphate
next

Đặt hàng 0962.062715

Chi tiết

Ngoại Quan: MAP ở dạng tinh thể màu trắng, có mùi ammoniac nhẹ.

 

- Ứng dụng : Nguyên liệu sản xuất phân bón, ứng dụng trong nông nghiệp,giấy và bột giấy.