EDTA-Mg 6%
prev
  • EDTA-Mg 6%
next

Đặt hàng 0962.062715

Chi tiết

Ngoại Quan:Màu trắng dạng bột

            Magnesium chelated:5.8%
Water insoluble:0.1%max.
PH value: 6-7
Product Name: EDTA-Mg-6
 

 

- Ứng dụng : Nguyên Liệu sản xuất phân bón, BVTV, thực phẩm